Giáo viên tiếng Anh

Mô tả công việc Giảng dạy các môn trong chương trình Tiếng Anh giao tiếp tại CEO Highschool dưới sự phân công của chủ nhiệm bộ môn. Thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc thẩm quyền của GV trong việc quản lý SV, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi. Tham gia các […]

Giáo viên tiếng Anh

Mô tả công việc Giảng dạy các môn trong chương trình Tiếng Anh giao tiếp tại CEO Highschool dưới sự phân công của chủ nhiệm bộ môn. Thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc thẩm quyền của GV trong việc quản lý SV, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi. Tham gia các […]

Giáo viên tiếng Anh

Mô tả công việc Giảng dạy các môn trong chương trình Tiếng Anh giao tiếp tại CEO Highschool dưới sự phân công của chủ nhiệm bộ môn. Thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc thẩm quyền của GV trong việc quản lý SV, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi. Tham gia các […]